Hattie en project gestuurd onderwijs

10 · 25 · 21

 

Hattie en project gestuurd onderwijs zijn geen match

In mijn vorige artikel noemde ik het geweldige project van John Hattie. Hattie en project gestuurd onderwijs zijn geen match. Integendeel zelfs. Toch kun je veel vinden in de bijna duizend meta-analyses die de factoren analyseren  die verband houden met het leren van studenten. Ik vat de belangrijkste bevindingen samen :

  • Goede leraren selecteren, mixen en matchen en combineren leraargerichte en leerlinggerichte instructietechnieken.
  • Goede leraren zijn ‘activators’ in plaats van ‘facilitators’ van leren
    Goede leraren zien leren door de ogen van hun leerlingen en helpen leerlingen om hun eigen leraar te worden
  • Goede leraren zoeken en analyseren bewijs van hun impact op leerlingen

Aan het eind van zijn analyses beschrijft Hattie een visie op goed onderwijs die past bij de manier van denken van project gestuurd onderwijs. “Goed lesgeven is over het algemeen goed lesgeven, of je nu met studenten samenwerkt om hen te helpen een project uit te voeren, of een klassikale les geeft. Specifieke instructietechnieken en de context waarin studenten leren variëren, maar de actieve rol van lesgeven, die studenten helpt om uitdagende maar haalbare doelen te bereiken, varieert niet.”

Dit is de grote conclusie, maar er zijn een aantal korte conclusies die  deze conclusie ondersteunen. Zichtbaar leren voor leraren, beschrijft 67 factoren die een meer dan gemiddelde invloed hebben op de prestaties van leerlingen. (Een vergelijkbare lijst vindt u op deze website.) Een aantal van deze factoren sluit prima aan bij onze ideeën over project gestuurd onderwijs . Dit wil niet zeggen dat er een directe relatie is tussen Hattie’s berekeningen en project gestuurd onderwijs, maar er zijn intrigerende overlappingen. Hatties onderzoek naar project gestuurd onderwijs gaat dus over deelaspecten. Die zijn echter het bespreken meer dan waard.

 Om te bekijken wat Hattie en project gestuurd onderwijs gemeen hebben mijken we naar onderstaande tabel. In de tabel hebben we 5 onderdelen van de gouden standaard voor project gestuurd onderwijs genomen en gekeken naar de effecten uit de lijst van  Hattie. In het blauw staan de onderdelen. In het groen de effecten met de hoogste score en in het grijs de effecten die bovengemiddeld zijn en dus boven de 0.4 scoren.

Voeg daarbij toe dat het hoogste effect volgens Hattie is: de verwachtingen van leerlingen met 1.44 punt. In een goed gegeven project laat je als eerkracht steeds blijken dat je hoge verwachtingen hebt van je leerlingen. Je benadrukt echter ook dat ze hoge verwachtingen van zichzelf moeten hebben en hun opdrachten moeten aan hoge eisen en doelen voldoen.

Hattie en project gestuurd onderwijs

Bouw aan de cultuur

Zoals al het leren, vindt project gestuurd onderwijs het meest effectief plaats in een vertrouwde en zorgzame omgeving.

Twee componenten creëren deze omgeving: 1) Student-leraar relaties; en 2) Student-student relaties. In de meeste klaslokalen zetten de acties van leraren eerst de toon en verwachtingen voor het gedrag van leerlingen. Vertrouwen wordt opgebouwd door het modelleren van leraren, door interacties met studenten en door de verwachtingen voor ieders gedrag expliciet te maken. Cohesie in de klas – of de aantrekkingskracht die klasleden voelen voor elkaar en de klas als geheel – en positieve relaties met leeftijdsgenoten kunnen een op leren gerichte PGO-cultuur ondersteunen, waarin leerlingen bereid zijn om te proberen en vol te houden in nieuwe en moeilijke taken. Hattie heeft empirisch aangetoond dat de emotionele dimensies en toon van klaslokalen ertoe doen: leerlingen leren meer in klaslokalen die worden gekenmerkt door vertrouwen, zorgzaamheid en steun. We hebben geconstateerd dat ze ook in staat zijn om PGO effectiever te doen.

hattie en project gestuurd onderwijs

Activiteiten beheren

Het werkwoord, managen, wordt door sommigen geïnterpreteerd als “houd studenten stil terwijl ze ingetogen aan hun bureau zitten”. Dit is niet de betekenis ervan binnen Project Based Teaching. Hier gebruiken we managen in de zin van het opzetten van een systeem zodat interacties en taken in de klas (projecten starten, opdrachten verzamelen, overgaan van projectwerk in kleine groepen naar volledige klasdiscussie) soepel verlopen, zodat studenten kunnen deelnemen aan het leren zonder afleiding of verstoring . Een van de uitdagingen van Project Based Teaching is het ontwikkelen van een managementsysteem dat studenten beweging en activiteit mogelijk maakt zonder de concentratie en het denken te belemmeren.

Maak leren mogelijk

De metafoor van een leersteiger is bekend: een tijdelijke ondersteuning waarmee een leerling een leerdoel kan bereiken of een leertaak kan voltooien. Een steiger bestaat om te worden verwijderd – maar alleen nadat de klus klaar is. Dus nadat studenten de vaardigheden hebben ontwikkeld die nodig zijn om zonder de steiger te leren. Hattie schrijft dat het doel is om ‘studenten te helpen hun eigen leraar te worden’. Teksten, computers, video’s, docenten of medestudenten kunnen leersteigers bieden, en verschillende soorten steigers zijn geschikt op verschillende tijdstippen tijdens Project Gestuurd Onderwijs. Hattie’s analyse benadrukt de effectiviteit van verschillende soorten steigers, waaronder gestructureerde klassikale discussies, coöperatief leren en peer tutoring, directe instructie, leer- en denkstrategieën en succesvoorbeelden.

Studenten leren heel veel dingen door met elkaar te praten en dergelijke gesprekken kunnen al dan niet gericht zijn op de leerdoelen van leraren. Klassendiscussies zijn productiever (in termen van leren) als het niet zomaar een praatje is, maar als het doel, de regels en procedures worden begrepen en uitgevoerd door de leerlingen. Dit kan in een klein projectteam of klassikaal.

hattie en project gestuurd onderwijs

De projectteams bij project gestuurd onderwijs, lenen zich voor coöperatief leren, een leerplatform dat door Hattie en vele anderen effectief werd gevonden. De meeste benaderingen van coöperatief leren zijn gebaseerd op de taakverdeling van de student – verschillende leertaken aan verschillende studenten toewijzen en vervolgens met het hele team delen wat door individuen is geleerd. 

Net als coöperatief leren biedt peer tutoring een andere manier waarop studenten het leren van andere studenten kunnen ondersteunen. De meest effectieve strategieën voor peer-tutoring doen meer dan alleen studenten aan elkaar koppelen. Ze bereiden de docenten voor op het lesgeven, door de docent te helpen bij het opbouwen of aanscherpen van zowel luister- als uitlegvaardigheden, en door docent succesvoorbeelden of andere hulpmiddelen te geven.

Misschien ben je verbaasd dat directe instructie is opgenomen als een steigertechniek. De effectiviteit ervan als een manier om het begrip van studenten op te bouwen is echter goed ingeburgerd in projecten, en soms kan een lezing vergezeld van begeleide en individuele oefening, de beste manier zijn om een belangrijk concept aan te bieden. Of help studenten de achtergrondkennis te ontwikkelen die ze nodig hebben om te slagen in projectwerk. Onthoud: een project is een envelop waarin de leerstellingen en middelen die studenten nodig hebben om een ​​sturende vraag te beantwoorden, kunnen worden georganiseerd.

Leer- en denkstrategieën omvatten studievaardigheden, metacognitieve training waarbij studenten zich bewust worden van hun eigen leerprocessen of probleemoplossende strategieën en algoritmen ontwikkelen. Deze steigers benadrukken het denk- en zelfmanagementproces van leerlingen en vormen een aanvulling op door de leraar geïnitieerde leerbenaderingen zoals directe instructie. Beide zijn effectief en beide kunnen te veel worden gebruikt. Goed Project gestuurd onderwijs neemt beslissingen over welke aanpak het beste is om met de leeruitdaging om te gaan.

Tot slot is aangetoond dat succesvoorbeelden – die laten zien hoe anderen de drijvende vraag hebben beantwoord of een product hebben gemaakt – buitengewoon effectief zijn in het bevorderen van het leren van leerlingen, vaak meer dan uitleg door de leraar. Uitzoeken hoe andere studenten (of professionals) een probleem hebben opgelost, de stappen die ze hebben genomen, de beslissingen die ze hebben genomen en de resultaten die ze hebben behaald, kan studenten voorbereiden op het zelfstandig of in teams oplossen van soortgelijke problemen. 

Beoordeel het leren van studenten

Beoordeling is het proces van het vergelijken van “wat is” met “wat zou moeten zijn”. Dergelijke beoordelingen maken het mogelijk advies te geven, van docenten aan studenten, van studenten aan studenten, of door individuele studenten aan zichzelf, over hoe de prestaties, het proces of het product te verbeteren. Een goede beoordeling vereist duidelijke doelen – een goed gedefinieerde visie van wat zou moeten zijn. Als studenten iets willen bereiken, moeten ze begrijpen en zich voorstellen wat er moet worden bereikt. Het creëren en communiceren van die visie is de eerste stap in het beoordelen van het leren van studenten.

De tweede stap in de beoordeling is om studenten te helpen projectdoelen te bereiken door feedback te geven, een van Hattie’s meest gewaardeerde ‘invloeden op prestatie’. We zullen in de volgende post dieper ingaan op feedback, maar beschouw nu twee belangrijke aspecten vanuit het oogpunt van de student: 1) Hoe feedback wordt ervaren; en 2) Hoe bruikbaar het is.

Studenten moeten feedback begrijpen als iets dat bedoeld is om hen te helpen verbeteren, niet als een oordeel over hun competentie of waarde. De onderliggende boodschap moet zijn: ‘Ik heb er vertrouwen in dat je het beter kunt. Hier is een suggestie waarvan ik denk dat die je daarbij zal helpen.’ Als studenten het feedbackproces zien als een kans voor verbetering (en ze willen verbeteren), staan ​​ze open om de feedback uit te proberen en te bepalen of het helpt. Effectieve feedback is nuttig, tijdig, begrijpelijk en duidelijk om aan te geven wat studenten beter kunnen doen. Het wordt ook gepresenteerd op een manier die studenten niet minachtend vinden.

Feedback, zoals hierboven aangegeven, gaat niet alleen van docenten naar studenten. Het kan ook van studenten naar studenten en van studenten naar docenten gaan. Dit stelt projectgebaseerde docenten in staat om hun eigen werkwijzen en projectontwerp te veranderen om studenten beter te helpen bij het bereiken van leerdoelen. Binnen Project Based Teaching kan Hattie’s mantra, “Ken uw impact”, worden geparafraseerd als “Ken de impact van het project en breng waar nodig wijzigingen aan om deze te vergroten.”

Betrokken coachen

Een belangrijk aspect van Project gestuurd onderwijs is het begeleiden van studenten naar zowel projectmatige als individuele leerdoelen. Om coaching succesvol te laten zijn, moeten studenten geloven dat de coach competent is, er aan werkt om hen te helpen slagen met nieuwe taken of de prestaties op oude te verbeteren, en hun belangen op het oog heeft. Een coach verbetert de prestaties door aanmoediging, analyse en feedback. Een coach is meer dan een vriend of iemand om van te genieten. Ik geniet van mijn vrienden, maar ze zullen me niet kunnen helpen mijn zang te verbeteren. Daarvoor heb ik een competente vocale coach nodig, en studenten hebben de monitoring, begeleiding en suggesties nodig van een leraar die aan dezelfde leerdoelen werkt.

Zichtbaar project gestuurd onderwijs

Ik weet niet zeker hoe John Hattie, de auteur van Leren zichtbaar maken, op dit artikel zou reageren, maar ik denk dat hij er sympathiek tegenover zou staan, zo niet ermee instemmen. Hij is verre van een pleitbezorger van het PGO, en toch vormen veel van de factoren die hij ontdekte die een “groter dan gemiddelde” impact op het leren hadden, de kern van projectgebaseerd onderwijs.

Ik heb een van de conclusies aan het eind van “leren zichtbaar maken” hieronder geparafraseerd.

Het gaat niet zozeer om project gestuurd onderwijs op zich, maar om de principes van effectief onderwijzen en leren. . . het doel is om studenten te helpen expliciete cognitieve strategieën te ontwikkelen die ze kunnen beheersen en die ze naar eigen goeddunken kunnen gebruiken om zichzelf feiten, ideeën en concepten aan te leren. Een ander doel is dat studenten het belang begrijpen van wat hen wordt gevraagd te leren, en de noodzaak van het doelbewust oefenen van vaardigheden, onderzoek en probleemoplossing. Docenten spelen een essentiële rol door de successen van leerlingen te evalueren en te analyseren waar en waarom hun prestaties tekortschieten. Docenten kunnen vervolgens projecten aanpassen door steigers toe te voegen of studenten te laten zien hoe ze hun eigen leerproces kunnen analyseren en verbeteren. Ze kunnen projecten ook aanvullen met activiteiten voor het opbouwen van vaardigheden om de benodigde achtergrondkennis of -vaardigheden te ontwikkelen. Het doel is om studenten de vaardigheden aan te leren om zelf les te geven – om hun leren zelf te reguleren.

Dit zijn mijn woorden, niet die van Hattie, maar ik geloof dat de geest hetzelfde is als hij in zijn conclusie bedoelt.Hattie en project gestuurd onderwijs zijn geen vrienden, maar zeker ook geen vijanden. Docenten tellen nog mee in PGO. Het doel van Project Gestuurd Onderwijs is dat studenten de vaardigheden leren om zelf les te geven. Project gestuurde onderwijspraktijken spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Over mij

jos ouwerkerk

Jos is als gepensioneerd directeur nog steeds betrokken bij het basisonderwijs. Hij schrijft nog steeds artikelen vooral voor leekrachten en ouders. Verder werkt hij aan een methode voor de zaakvakken op basis van projecten.

laatste artikelen

krijg updates via de nieuwsbrief

de beste bordspellen van 2021

de beste bordspellen van 2021

de beste bordspellen van 2021 Het is eind oktober en Sint en Kerst staan alweer voor de deur. Tijd dus om na te gaan denken over wat voor cadeaus je aan moet schaffen. Het wordt dus ook weer tijd om een bericht te schrijven over de beste bordspellen van 2021. Dat...

Lees meer
onderzoek naar project gestuurd onderwijs

onderzoek naar project gestuurd onderwijs

Als ik met mensen praat over mijn projecten en projectgestuurd onderwijs, krijg ik vaak de opmerking dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor het effect van deze richting.Er is zogenaamd geen onderzoek naar project gestuurd onderwijs gedaan. Dat is er wel...

Lees meer
10 beste spellen voor ADHD pubers

10 beste spellen voor ADHD pubers

spellen voor ADHD pubers zijn waardevol Bordspellen helpen om krachtige en zinvolle gezinsbanden te smeden.  spelletjesavonden leren sommige vaardigheden zelfs beter dan op school. Bouw aan  een waardevolle verzameling favoriete bordspellen die helpen bij het opbouwen...

Lees meer

Comments

0 reacties

Subscribe

schrijf je in voor de nieuwsbrief